1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Organizatorem Konkursu jest BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stanisławiu Dolnym (adres siedziby i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770435; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 5512638702; REGON: 382498372, adres poczty elektronicznej: bz.commerce.group@gmail.com. 
 1. Konkurs jest organizowany na koncie Organizatora w portalu społecznościowym Instagram, dostępnym pod adresem internetowym: https://instagram.com/blendy.go?igshid=YmMyMTA2M2Y= @blendy.go 
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy użytkownik Instagrama, który wyrazi chęć uczestnictwa poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu. 
 1. Podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże może być konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Brak podania wymaganych informacji i danych, w tym danych osobowych wskazanych w poniższym Regulaminie, uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu wskazane są w pkt. 4 Regulaminu. 
 1. Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim, powiadamiając o tym Organizatora. 
 1. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 
 1. INSTAGRAM – portal społecznościowy Instagram.com dostępny pod adresem internetowym: https://www.instagram.com.  
 1. KONTO – strona (konto) Organizatora w serwisie Instagram dostępna pod adresem internetowym: https://instagram.com/blendy.go?igshid=YmMyMTA2M2Y= prowadzone  zgodnie z regulaminem serwisu Instagram. 
 1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 
 1. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzców Konkursu. 
 1. KONKURS – niniejszy  konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. 
 1. ORGANIZATOR / ADMINISTRATOR – BZ COMMERCE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Stanisławie Dolnym (adres siedziby i adres do doręczeń: Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000770435; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000 zł; NIP: 5512638702; REGON: 382498372, adres poczty elektronicznej: bz.commerce.group@gmail.com. 
 1. POST KONKURSOWY – post konkursowy, opublikowany na prowadzonym przez Organizatora Koncie w serwisie internetowym Instagram, umożliwiający wzięcie udziału w Konkursie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu. 
 1. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która uczestniczy w Konkursie oraz dodatkowo spełnia wymogi wskazane w punkcie 2. Regulaminu Konkursu. 
 1. ZADANIE KONKURSOWE – zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu przez Uczestnika pod Postem Konkursowym odpowiedzi na pytanie: „Co jest według Ciebie największą zaletą blendera BlendyGo 2?”.  [Podział zawijania tekstu] 
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany, stowarzyszony ani związany z serwisem Instagram. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność w związku z realizacją Konkursu ponosił Instagram w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy mogą skierować swoje roszczenia do Organizatora jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu. 
 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 
 1. Konkurs  jest  organizowany na Koncie Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na Koncie Post Konkursowy, w którym informuje o Konkursie,  zaprasza fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator opublikuje również Regulamin na Koncie. 
 1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:  
 1. posiadanie konta (profilu) w serwisie Instagram; 
 1. zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;[Podział zawijania tekstu] 
 1. wykonanie i zgłoszenie Zadania Konkursowego w trakcie trwania Konkursu pod Postem Konkursowym zgodnie z Regulaminem.[Podział zawijania tekstu] 
 1. Każdy Uczestnik może wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku kilkukrotnego wykonania Zadania Konkursowego przez tego samego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę wyłącznie pierwsze Zadanie Konkursowe według kolejności jego dodania. 
 1. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.  
 1. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego. Informacje podawane przez Uczestnika w związku z udziałem w Konkursie powinny być autentyczne, zgodne ze stanem faktycznym oraz niewprowadzające w błąd. 
 1. Działania  Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Instagram (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://help.instagram.com/581066165581870).   
 1. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem albo regulaminem serwisu Instagram, w szczególności wtedy, gdy podejmują działania zmierzające do obejścia warunków udziału w Konkursie, np. zgłaszając Zadanie Konkursowe z konta (profilu) utworzonego niezgodnie z zasadami Instagram albo należącego do osób trzecich. 
 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 1. WARUNKI I ZASADY REALIZACJI KONKURSU, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW 
 1. Konkurs trwa od dnia 02.05.2022 roku do dnia 31.05.2022 roku.[Podział zawijania tekstu] 
 1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z 3 osób. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika. 
 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 14 zwycięzców: 1 zwycięzca zajmuje pierwsze miejsce, 3 zwycięzców zajmuje drugie miejsce, 10 zwycięzców zajmuje trzecie miejsce. Wygraną w Konkursie są następujące nagrody: [Podział zawijania tekstu] 
 1. Za zajęcie pierwszego miejsca – wycieczka do Grecji dla dwóch osób, do wykorzystania w terminie 31.12.2022; 
 1. Za zajęcie drugiego miejsca – zaproszenie do Energylandii dla dwóch osób, do wykorzystania w terminie 31.12.2022; 
 1. Za zajęcie trzeciego miejsca – blender BlendyGo 2.[Podział zawijania tekstu] 
 1. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony dnia 01 czerwca 2022 roku poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcach (imię i nazwisko, nazwa profilu) na Koncie Organizatora w serwisie Instagram oraz na wyświetlanym Instastory. Ogłoszenie o wyniku Konkursu zawierać będzie również zaproszenie dla zwycięzców do nawiązania kontaktu z Organizatorem w celu ustalenia szczegółów dostarczenia nagrody. Każdy zwycięzca obowiązany jest nawiązać kontakt z Organizatorem niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyniku oraz podać Organizatorowi dane niezbędne do dostarczenia nagrody (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego). Warunkiem przyznania nagrody jest podanie wszystkich danych w wyżej zakreślonym terminie oraz wskazanie adresu dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
 1. W przypadku  gdy  Uczestnik  nie  spełni  warunków  wskazanych  w  pkt.  3.4 wyżej,  Organizatorowi  przysługuje  prawo  wyboru  alternatywnego zwycięzcy, któremu zostanie przyznana nagroda. 
 1. W przypadku nagród za zajęcie pierwszego i drugiego miejsca, nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez zwycięzców adres w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podania adresu poczty elektronicznej Organizatorowi. W przypadku nagród za zajęcie trzeciego miejsca, nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom Konkursu na koszt Organizatora przesyłką kurierską na podany przez nich adres w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podania przez nich danych niezbędnych do dostarczenia wygranej.  
 1. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty. 
 1. Nagroda w konkursie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Organizator konkursu zobowiązuje się do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Podatek ten zostanie przekazany nie później niż do 20 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu w którym przekazano nagrodę uczestnikowi do właściwego Urzędu skarbowego.
 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.  
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, skutkuje brakiem możliwości udziału w nim. 
 1. Zgodnie z RODO Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed przystąpieniem do Konkursu; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następującej podstawie prawnej oraz w następujących okresach:  
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych 
Organizacja Konkursu Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na konieczności wywiązania się z warunków organizowanego Konkursu względem jego Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższym Regulaminem Dane są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, zrealizowania nagrody przyznanej zwycięzcy Konkursu lub wygaśnięcia w inny sposób praw i obowiązków Organizatora i Uczestników Konkursu. 
Marketing bezpośredni  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do sprzedaży towarów i usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone przez Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą Administratora wynosi trzy lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. 
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora  Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Konkursem Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat). 
 1.  
 1. Przy organizacji Konkursu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:   
 1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności (w szczególności przewoźnicy, dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.  
 1. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności kancelaria prawna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.  
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: 
 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  
 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 1. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w powyższym punkcie Regulaminu, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu. 
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
 1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bz.commerce.group@gmail.com lub pisemnie na adres Organizatora: Stanisław Dolny 458, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. 
 1. Zaleca się podanie  w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych oraz oczekiwań osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 
 1. Ustosunkowanie  się do reklamacji przez  Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 
 1. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone w Regulaminie w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do wystąpienia z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego. 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 1. Prawem właściwym dla organizacji Konkursu jest prawo polskie.  
 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą podlegającą przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze zm.). 
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.